C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            В качеството си на администратор на лични данни Районен съд – Търговище има задължение да Ви предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

 1. Данни за администратора и за контакт с него

      Районен съд – Търговище е администратор на лични данни, които се обработват при или във връзка с осъществяване на възложените му от закона правомощия, по повод дейността на съда и за изпълнение на договори, по които съдът е страна.

            Данни за контакт с администратора:

Адрес: Районен съд - Търговище

гр.Търговище, п. к. 7700, ул. „Славейков“ № 59

Електронна поща: rs_tar@dir.bg

Работно време: понеделник - петък, 9.00ч. - 17.00ч.

 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Имена и длъжност: Филип Калоянов – системен администратор

Адрес: Районен съд - Търговище

гр.Търговище, п. к. 7700, ул. „Славейков“ № 59

Електронна поща: rs_tar@dir.bg

            Категории лични данни, цели на обработването и правно основание за обработването им:

 1. Регистър „Човешки ресурси“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и с цел управление на човешките ресурси. За тези цели се обработват лични данни на съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители. Обработваните лични данни включват данни за физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни относно съдебен статус на лицата, данни за здравословното и психическото състояние на лицата. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Районен съд - Търговище и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основания за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Общия регламент за защита на данните, Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за съдебната власт, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и др.

 1. Регистър „Финансово-счетоводна дейност“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на задълженията, свързани с воденето на счетоводна отчетност, изплащането на възнагражденията на лицата от персонала, на вещи лица, преводачи, съдебни заседатели, свидетели и др. Обработваните лични данни включват персонали данни, физическа и социална идентичност, специални категории лични данни. Данните от този регистър се обработват в изпълнение на официалните правомощия на Районен съд - Търговище и се извършва в съответствие с действащото законодателство. Правните основания за това са ЗФУКПС,  Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и др.

 1. Регистър „Контрагенти“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора. За тези цели се обработват данните на физически и юридически лица във връзка с изпълнение на договори, по които Районен съд - Търговище е страна. Данните са в минимален обем, достатъчен за точното изпълнение на съответния договор и включват персонални данни, физическа и социална идентичност на лицата, специални категории лични данни. Правните основания за това са Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Търговския закон и др.

 1. Регистър „Граждански дела“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност и изпълнение на законови задължения на администратора, вменени в Гражданския процесуален кодекс, Правилника за администрацията в съдилищата и с оглед индивидуализиране на страните и участниците в процеса. Обработваните лични данни включват данни за физическа и социална  идентичност, специални категории лични данни, съдебен статус.

 1. Регистър „Наказателни дела“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност, изпълнение на законови задължения на администратора, вменени в Наказателно процесуален кодекс, Правилника за администрацията в съдилищата и с оглед индивидуализиране на страните и участниците в процеса. Обработваните лични данни включват данни за физическа и социална  идентичност, специални категории лични данни, съдебен статус.

 1. Регистър „Изпълнителни дела“

Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност, изпълнение на законови задължения на администратора, вменени в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно процесуален кодекс, Правилника за администрацията в съдилищата и с оглед индивидуализиране на страните и участниците в процеса. Обработваните лични данни включват данни за физическа и социална  идентичност, специални категории лични данни, съдебен статус.

 1. Регистър „Бюро съдимост“

Личните данни от този регистър – лични данни на осъдени лица от бюлетина за съдимост и от бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от НК, както и лични данни на физически лица, подали заявление за издаване на свидетелство за съдимост - се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора с оглед нормативните изисквания на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Наредба № 8 от 26.02.2018г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост и др. Обработваните данни включват данни за физическа и социална идентичност, специални категории лични данни и данни относно съдебен статус на лицата.

 1. Регистър „Съдебни книги - описни, срочни, азбучници, книга за изпълнение на влезлите в сила присъди и определения“

Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност. Обработваните лични данни включват данни за физическа и социална идентичност, специални категории лични данни, съдебен статус. Правното основание за това е Регламент (ЕС) 2016-679.

 1. Регистър "Софтуерни продукти"

Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност. Обработваните лични данни включват данни за физическа и социална идентичност, специални категории лични данни, съдебен статус. Правното основание за това е Регламент (ЕС) 2016-679.

 1. 10. Регистър „Вещи лица“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, вменени в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за счетоводството, Наредба № 2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица и във връзка с участието на описаните лица в съдебния процес и водене на счетоводна отчетност относно дължимите им възнаграждения. Обработваните лични данни включват персонални данни, физическа и социална идентичност, специални категории лични данни.

 1. 11. Регистър „Съдебни заседатели“

Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора, вменени в Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за счетоводството, Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели и във връзка с участието на описаните лица в съдебния процес и водене на счетоводна отчетност относно дължимите им възнаграждения. Обработваните лични данни включват персонални данни, физическа и социална идентичност, специални категории лични данни.

 1. Регистър „Конкурси – съдебни служители и др.“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и с цел управление на човешките ресурси в Районен съд – Търговище във връзка с участието на лицата в конкурсни процедури. За тези цели се обработват лични данни на кандидати в конкурси за съдебни служители. Обработваните лични данни включват персонални данни, физическа и социална  идентичност, специални категории данни лични данни, съдебен статус. Данните от този регистър се обработват в съответствие с действащото законодателство - Закона за съдебната власт, Кодекса на труда, Правилника за администрацията в съдилищата и др.

 1. Регистър „Служебна кореспонденция от/до, регистър – входящ/ изходящ, лични данни на лица подали молби, сигнали, жалби и искания по ЗДОИ“

Личните данни в този регистър се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели - за индивидуализиране и установяване на връзка с лицата. За тези цели се обработват данни на лица, които сезират Районен съд – Търговище с молби, жалби, предложения, сигнали, искания и др. Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка. Правните основание за това са чл. 6, пар.1, б. „б“ и „в“ от Общия регламент за защита на данните, Гражданския процесуален кодекс, Закон за достъп до обществена информация и др. 

 1. Регистър „Класифицирана информация“

            Личните данни от този регистър се обработват с цел осъществяване на правораздавателна дейност.  Личните данни от този регистър – лични данни на участници в съдебния процес и досъдебното производство - се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора с оглед нормативните изисквания на Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за електронните съобщения, Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и др. Обработваните данни включват данни за физическа идентичност на лицата.

            Категории получатели на лични данни извън структурата на Районен съд - Търговище

            Районен съд - Търговище разкрива лични данни на физически лица на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

            - държавни органи в съответствие с техните правомощия;

            - банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни служители, вещи лица, съдебни заседатели, преводачи и други участници в съдебните дела по описа на Районен съд – Търговище и на лицата, с които съдът е сключил договор;

            - за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция до физически лица.

            - служба по трудова медицина с оглед извършване на профилактични прегледи на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители.

            Срок за съхранение на личните данни

            Районен съд – Търговище прилага принципа за ограничаване на съхранението и обработва лични данни в периоди, подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-техническото или справочното им значение. Документите, образувани от дейността на Районен съд – Търговище, съдържащи лични данни, се съхраняват съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхранението им и съобразно Закона за националния архивен фонд и Правилника за администрацията в съдилищата.

            Права на физическите лица

            Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора.
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни.
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице - до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето и при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни. При съдебен процес.
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да се упражнят с писмено или електронно заявление до Районен съд - Търговище. В заявлението следва да се посочи име, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, следва да се опише в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да се подпише искането, да се отрази датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас. Когато заявлението е подадено чрез упълномощено лице към него се прилага и пълномощното.

В качеството си на администратор на лични данни Районен съд – Търговище предоставя на лица, чиито данни се обработват от Районен съд – Търговище за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнение на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване при постъпили от тях искания най – малко следната информация:

 1. данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него;
 2. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните
 3. целите, за които се обработват личните данни;
 4. право на жалба до Комисията за защита на личните данни, съответно до Инспектората към Висшия съдебен съвет и координатите им за връзка с тях;
 5. право да се изиска от администратора достъп до, коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни, свързано със субекта на данните;
 6. възможността при отказ по чл. 54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 от Закона за защита на личните данни да упражни правата си чрез комисията, съответно чрез инспектората.

 Освен информацията по т. 1 - 6, по искане на субекта на данни или по своя инициатива администраторът предоставя на субекта на данните, в конкретни случаи и с цел да му се даде възможност да упражни правата си, следната допълнителна информация:

 1. правното основание за обработването;
 2. срока, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно – критериите, използвани за определяне на този срок;

3.когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави или международни организации;

 1. когато е необходимо, и друга допълнителна информация, по-специално в случаите, когато личните данни са събрани без знанието на субекта на данните.

            Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до Инспектората към Висшия съдебен съвет

            Ако считате, че Вашите права по Общия регламент относно защитата на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни гр. София п.к 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2.

Ако считате, че Вашите права относно защитата на личните данни, които Районен съд – Търговище обработва в контекста на правораздавателната си дейност са нарушени, на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 56, ал. 8 от  ЗЗЛД, имате право да подадете жалба до Инспектората към Висшия съдебен съвет гр. София п.к. 1000, ул. Георг Вашингтон“ № 17.

            Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

            Районен съд – Търговище в изпълнение на законовите си задължения предава личните данни в трети страни или международни организации при пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по силата на международни споразумения, с които се урежда предаването на лични данни и които включват адекватно ниво на защита на основните права на субектите на данни.

            Значение на предоставените лични данни

            Обработването на лични данни от Районен съд – Търговище е задължително изискване при изпълнение на правомощията му и законовите задължения. Непредоставянето на Вашите лични данни не позволява предприемане на действия по Ваши искания.

            От какви източници получаваме лични данни

            Обработваните от Районен съд – Търговище лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от други лица в предвидените от нормативен акт случаи, като се съдържат в техните молби, предложения, жалби, заявления и други, или в документи, представяни от публични органи.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация