C C C C A+ A A- X

Регистратури

Регистратура

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

- По граждански дела

 1. Искова молба, с която да предявите граждански иск за: Развод, Иск за издръжка, Спор за родителски права и Ограничаване или лишаване от родителски права
 2. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице;
 3. Молба за назначаване на особен представител;
 4. Молба за разрешение за продажба на недвижим имот на дете или лице, поставено под запрещение;
 5. Молба за разрешение за продажба на МПС, собственост на дете или лице, поставено под запрещение;
 6. Молба за разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или лице, поставено под запрещение;
 7. Молба за разрешение за теглене от влог на дете или лице, поставено под запрещение;
 8. Заявление за приемане или отказ от наследство;
 9. Частна жалба срещу определение или разпореждане на съда;
 10. Въззивна жалба срещу съдебно решение ;
 11. Заявление по чл. 410 и чл. 417 от ГПК по утвърдени от Министерство на правосъдието образци.;
 12. Възражение срещу заповед за изпълнение по утвърден от Министерство на правосъдието образец. Възражението следва да Ви бъде връчено със заповедта за изпълнение.

- По наказателни дела

 1. Тъжба
 2. Молба за конституиране в качеството на частен обвинител и/или граждански ищец, ако сте пострадал от престъплението, предмет на наказателното дело;
 3. Частна жалба срещу определение и разпореждание на съда - Какво представлява частната жалба и как се подава?
 4. Въззивна жалба срещу присъда
 5. Жалба срещу наказателно постановление на административно наказаващ орган
 6. Касационна жалба срещу съдебно решение до Административен съд
 7. Молба за реабилитация

На Регистратура можете още да:

  1. Подадете Заявление за достъп до обществена информация;
  2. Получите информация за получената и изпратената кореспонденция (същата се входира и ескпердира от „Регистратура”, за което се водят регистри);
  3. Подадете молба, адресирана до Председателя на съда;

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Ксерокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

Регистратура

0601/6 17 03

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация