C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Регистратура

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

- По граждански дела

 1. Искова молба, с която да предявите граждански иск за: Развод, Иск за издръжка, Спор за родителски права и Ограничаване или лишаване от родителски права
 2. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице;
 3. Молба за назначаване на особен представител;
 4. Молба за разрешение за продажба на недвижим имот на дете или лице, поставено под запрещение;
 5. Молба за разрешение за продажба на МПС, собственост на дете или лице, поставено под запрещение;
 6. Молба за разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или лице, поставено под запрещение;
 7. Молба за разрешение за теглене от влог на дете или лице, поставено под запрещение;
 8. Заявление за приемане или отказ от наследство;
 9. Частна жалба срещу определение или разпореждане на съда;
 10. Въззивна жалба срещу съдебно решение ;
 11. Заявление по чл. 410 и чл. 417 от ГПК по утвърдени от Министерство на правосъдието образци.;
 12. Възражение срещу заповед за изпълнение по утвърден от Министерство на правосъдието образец. Възражението следва да Ви бъде връчено със заповедта за изпълнение.

- По наказателни дела

 1. Тъжба
 2. Молба за конституиране в качеството на частен обвинител и/или граждански ищец, ако сте пострадал от престъплението, предмет на наказателното дело;
 3. Частна жалба срещу определение и разпореждание на съда - Какво представлява частната жалба и как се подава?
 4. Въззивна жалба срещу присъда
 5. Жалба срещу наказателно постановление на административно наказаващ орган
 6. Касационна жалба срещу съдебно решение до Административен съд
 7. Молба за реабилитация

На Регистратура можете още да:

  1. Подадете Заявление за достъп до обществена информация;
  2. Получите информация за получената и изпратената кореспонденция (същата се входира и ескпердира от „Регистратура”, за което се водят регистри);
  3. Подадете молба, адресирана до Председателя на съда;

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Ксерокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

Регистратура

0601/6 17 03

Деловодство

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листа в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.

На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листа, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става с молба в деловодството по номер и година на делото.

Деловодство

0601/6 44 38

delov_rs_tar@abv.bg

Съдебни секретари

Съдебни секретари

0601/6 28 42

Архив

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:

- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листа, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън канцеларията.

Архив

0601/6 44 38

Съдебно изпълнителна служба

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

e-mail: dsi_rs_tar@abv.bg

 

Съдебно изпълнителна служба

0601/6 21 79

Бюро Съдимост

Работно време

 • от 9.00 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда

• Осъдени от български съдилища;

• Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);

• Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК).

Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;
Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост;
Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който го иска посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилно име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството , посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;
Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта.

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, или не по-късно от 3 работни дни.

Бюро Съдимост

0601/6 25 74

Служба по вписванията

Служба по вписванията

0601/6 29 75

Финансова дейност

Работно време

 • 9.00 - 17.00 ч.

1. Изплаща възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели;

2. Приема молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси, които след разпореждане на председателя на съда се превеждат по банков път. 

Финансова дейност

тел./факс 0601/6 35 81

Административен секретар

Административен секретар

0601/624 10, 628 65

rs_tar@dir.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация